+48 606 928 084
Migdałowa 13, Mysłowice
+48 606 928 084
Migdałowa 13, Mysłowice

Polityka Prywatności firmy Komfort Serwis Marek Zawadzki

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komfort Serwis Marek Zawadzki z siedzibą w Mysłowicach, kod pocztowy:41-409, ul. Migdałowa 13, NIP 222-078-27-67 zwany dalej Administratorem.
 2. W sprawach związanych z ochrona danych osobowych można kontaktować się z Administratorem:
  a) za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora,
  b) pocztą elektroniczną: biuro@komfortserwis.eu
 3. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od Pani/Pana lub z publicznie dostępnych rejestrów.
 4. W zależności od rodzaju relacji łączącej Panią/Pana z Administratorem, może on przetwarzać dane osobowe takie jak:
  a) imię, nazwisko,
  b) numer telefonu,
  c) NIP, Regon,
  d) Inne dane osobowe znajdujące się na dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:
  a) w celu wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia),
  b) w celu kierowani do Pani/Pana treści marketingowej (podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora – art. 6. ust. 1 lit. f Rozporządzenia). Treści marketingowe, pod warunkiem uzyskania osobnej zgody, mogą być przekazywane poprzez telefon
  c) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (na podstawie art. 6. ust. 1 lit. c Rozporządzenia),
  d) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub w obroni przed roszczeniami (na podstawie art. 6. ust. 1 lit. f Rozporządzenia).
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  a) żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  b) żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  c) żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  f) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Każdą z wyrażonych zgód może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie. Dla celów dowodowych sugeruje się, by wycofanie zgody miało formę elektroniczną lub pisemną.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu jednakże ma Pani/Pan prawo wyrazić na to sprzeciw.
 9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
  a) dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
  b) organom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa,
  c) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do prowadzenia działalności takie jak np.: usługi prowadzenia biura, księgowe, prawne, windykacyjne.
  d) Agencjom ubezpieczeniowym, pod warunkiem wyrażanie przez Panią / Pana zgody
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat od wykonania ostatniej usługi. Okres przetwarzania danych osobowych może w każdym przypadku zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
 11. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 12. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.